Kệ ti vi hiện đại màu trắng KTV027

KTV027 200x40x43 6.000.000