Kệ ti vi màu đen phối vàng KTV007

KTV007 180x40x42.5 5.000.000