Kệ ti vi màu trắng đơn giản KTV036

KTV036 186x40x42 5.600.000