Kệ ti vi màu trắng hiện đại KTV035

KTV035 200x40x50 5.400.000