Kệ ti vi phong cách hiện đại KTV054

KTV054 180x40x42 5.600.000