Kệ ti vi phong cách hiện đại màu trắng KTV045

KTV045 180x40x42 5.400.000